OFERTA

JUST FOR BUSINESS – zakres oferowanych usług biura rachunkowego:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych i karty podatkowej;
 • sporządzanie zeznań rocznych (PIT, CIT) i rocznych rozliczeń osób fizycznych (PIT);
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (prowadzenie akt pracowniczych, sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych, prowadzenie spraw związanych z ZUS, przygotowywanie umów związanych z zatrudnieniem);
 • naliczanie składek i wysyłka dokumentów do ZUS;
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT);
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego VAT;
 • ustalenie wysokości podatku akcyzowego, PCC i podatków lokalnych;
 • sporządzanie określonych przepisami deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do właściwych organów (CIT, PIT, VAT, PCC, akcyza i podatki lokalne);
 • przygotowywanie i wysyłka plików JPK;
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • pomoc przy założeniu działalności gospodarczej (KRS, CEiDG, rejestracja w Urzędzie Skarbowym i ZUS);
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania;
 • doradztwo podatkowe w zakresie: CIT, PIT, VAT, PCC, akcyzy i podatków lokalnych, udzielanie porad podatkowych, sporządzanie opinii podatkowych, wniosków, interpretacji, skarg, występowanie jako pełnomocnik w sporach podatkowych również przed sądami;
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych;
 • kompleksowy nadzór nad wewnętrznie prowadzoną księgowością;
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie;
 • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, cash flow oraz informacji dodatkowej;
 • przygotowywanie analiz finansowych i opracowanie wskaźników;
 • analiza umów zawartych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
 • due diligance podatkowe i księgowe;